موارد كلی

جهت بازیابی اطلاعات مدارک، در جستجوی فارسی، عملگرهای زیر پیش بینی شده است: 

عملگر لاتین

علامت

تعریف

مثال

And

فاصله

چنانچه بین دو کلمه یا بیشتر آورده شود، دقیقاَ اطلاعاتی را بازیابی می­كند که این دو کلمه را شامل شوند. به عبارت دیگر، اگر یکی از کلمات مورد جستجو در بین اطلاعات موجود در پایگاه، وجود نداشته باشد، هیچ اطلاعاتی بازیابی نمی­شود.

سرزمین من: تمام اطلاعاتی بازیابی می­شود كه هم "سرزمین" و هم "من" را شامل باشند

Or

|

چنانچه بین دو کلمه یا بیشتر قرار گیرد، اطلاعاتی را بازیابی می­كند که حداقل یکی از آن کلمات موجود باشد.

سرزمین|من: تمام اطلاعاتی بازیابی می­شود كه در آنها سرزمین و یا من و یا هردو این كلمات به­كار رفته باشد.

Not

-

چنانچه بین دو کلمه یا بیشتر قرار گیرد، اطلاعاتی را بازیابی می­كند که كلمه اول موجود باشد اما كلمه دوم موجود نباشد.

سرزمین- من: تمام اطلاعاتی بازیابی می­شود كه در آنها سرزمین به­كار رفته باشد اما من نباشد.

Near

/

چنانچه بین دو کلمه یا بیشتر قرار گیرد، اطلاعاتی را بازیابی می­كند که دو یا چند كلمه استفاده شده در كنار هم بكار رفته باشند.

سرزمین/ من: تمام اطلاعاتی بازیابی می­شود كه در آنها سرزمین و من در كنار هم قرار گرفته باشند و فقط ممكن است با حروف اضافه از هم جدا شده باشند.

 

جستجوی ساده

در صفحه "جستجوی ساده" ساده­ترین ابزارهای جستجو به منظور فراهم آوردن امکان بازیابی با حداقل دانش اطلاعاتی نسبت به اصول جستجو، پیش بینی شده است:

- نوع فیلد جستجو اعم از عنوان، ناشر، پدیدآور، نوع اثر، تاریخ نشر، قطع و  ... در مورد كتاب؛ و در مورد مراجع نشر، عنوان، نام مدیر، زمینه فعالیت، استان، آدرس و ... تعیین نموده،

- پس از درج واژه مورد نظر به منظور تخصصی کردن جستجو و کاهش ریزش کاذب از عملگرها استفاده ‏نمایید.‏

جستجوی پیشرفته

 با توجه به چند بعدی بودن یک فرآیند جستجو، ضریب دقت و ضریب بازیابی از مهمترین مقیاس های عملکرد نظام بازیابی است. از این رو جستجوی پیشرفته در کلیه نظام­های جستجو بهترین راهکار به شمار می­آید.

- این جستجو مخصوص كتاب است و نه برای مراجع نشر،

- در این جستجو از چندین فیلد اعم از عنوان، ناشر، پدیدآور، نوع اثر، تاریخ نشر، قطع و  ... بطور همزمان می­توانیم استفاده كنید.

- پس از درج واژه مورد نظر به منظور تخصصی کردن جستجو و کاهش ریزش کاذب از عملگرها استفاده ‏نمایید.‏

 

جستجوی تركیبی

در جستجوی چند فیلدی دامنه وسیعتری از ابزارهای جستجو به کار گرفته شده است، بدین ترتیب احتمال لغزش در فرآیند بازیابی اطلاعات کاهش می یابد.  

- این جستجوی مخصوص كتاب است و نه برای مراجع نشر،

- نوع فیلد جستجو اعم از عنوان، ناشر، پدیدآور، نوع اثر، تاریخ نشر، قطع و  ... را تعیین نموده،

- عملگر مورد نظر(اعم از شبیه، مساوی، بزرگتر، كوچكتر، بزرگترمساوی و یا كوچكتر مساوی) را انتخاب كرده،

- پس از درج واژه مورد نظر به منظور تخصصی کردن جستجو و کاهش ریزش کاذب از عملگرهای بین فیلدی(" و" : نشان­دهنده and ، " یا": نشان­دهنده or )  استفاده ‏نموده و فیلد بعدی را به همین ترتیب پر كنید.

 

جستجوی درختی دیویی

در این بخش تمام كتاب­های منتشرشده در كشور كه در پایگاه خانه كتاب ثبت شده است به تفكیك رده دیوئی آنها معرفی می­شود.

كتاب های جدید

در این بخش كتابهای تازه منتشرشده در كشور به تفكیك رده دیوئی(برای هر رده به تعداد ده عنوان) نمایش داده می­شود.