ردیف تصویر عنوان شمارگان تعداد صفحات ناشر قیمت (ریال)
۱ مدیریت زنجیره تامین الکتریک: تئوری‌ها و کاربردها ۳۰۰ ۱۷۸ ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۲ نگاهی به کاربرد اقتصاد رفتاری در مالیات‌ستانی ۳۰۰ ۱۵۰ ۴۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۳ نقش سیاست در تحولات اقتصادی کشورها ۳۰۰ ۱۱۸ ۴۳۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۴ حماسه زمان ۱۰۰۰ ۲۵۶ ۸۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۵ شبکه خرد ۳۰۰ ۳۱۲ ۸۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۶ رهبری قدرتمند از طریق کوچینگ: اصول، تمرین‌ها و ابزارها، برای تمامی سطوح مدیریت و رهبری ۳۰۰ ۳۳۰ ۹۱۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۷ فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک (رویکرد عملیاتی) ۳۰۰ ۳۶۶ ۹۷۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۸ برندسازی از طریق ارتباطات هم‌پیوند بازاریابی ۳۰۰ ۲۱۴ ۶۶۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۹ اصول بهره‌وری (اندازه‌گیری، ‌ارزیابی، برنامه‌ریزی و بهبود بهره‌وری در عمل) ۱۰۰۰ ۴۶۴ ۱,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۰ قله‌ها و دره‌ها ۱۰۰۰ ۱۰۴ ۵۳۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۱ ساده و تاثیرگذار: صد و سی نکته برای رسیدن به موفقیت و حال خوب ۱۰۰۰ ۱۳۸ ۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۲ کوچه بن بست ۱۰۰۰ ۵۴ ۳۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۳ تاریخچه ارومیه: یادداشت‌هایی از سال‌های جنگ اول جهانی و آشوب بعد از آن ۲۲۰ ۱۹۲ ۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۴ نغمه پاییز ۱۰۰۰ ۶۴ ۳۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۵ پژوهشی در باورهای مذهبی و پیشرفت تحصیلی ۳۰۰۰ ۱۵۲ ۷۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات