گزارش آماری

آمار ماهانه ی نشر کتاب

مشاهده و دریافت آمار ماهانه نشر کتاب
اسفند 1400

آمار نشر کتاب در اسفندماه 1400 و آمار مقايسه ای اسفندماه 1400 نسبت به اسفندماه 1399

مشاهده آمار

بهمن 1400

آمار نشر کتاب در بهمن ماه 1400 و آمار مقايسه ای بهمن ماه 1400 نسبت به بهمن ماه 1399

مشاهده آمار

دی 1400

آمار نشر کتاب در دی ماه 1400 و آمار مقايسه ای دی ماه 1400 نسبت به دی ماه 1399

مشاهده آمار

آذر 1400

آمار نشر کتاب در آذر ماه 1400 و آمار مقايسه ای آذر ماه 1400 نسبت به آذر ماه 1399

مشاهده آمار

آبان 1400

آمار نشر کتاب در آبان ماه 1400 وآمار مقايسه اي آبان ماه 1400 نسبت به آبان ماه 1399

مشاهده آمار

مهر 1400

آمار نشر کتاب در مهر ماه 1400 وآمار مقايسه اي مهر ماه 1400 نسبت به مهر ماه 1399

مشاهده آمار

شهريور 1400

آمار نشر کتاب در شهریور ماه 1400 وآمار مقايسه اي شهریور ماه 1400 نسبت به شهریور ماه 1399

مشاهده آمار

مرداد 1400

آمار نشر کتاب در مرداد ماه 1400 وآمار مقايسه اي مرداد ماه 1400 نسبت به مرداد ماه 1399

مشاهده آمار

تير 1400

آمار نشر کتاب در تیر ماه 1400 وآمار مقايسه اي تیر ماه 1400نسبت به تیر ماه 1399

مشاهده آمار

خرداد 1400

آمار نشر کتاب در خردادماه 1400 وآمار مقايسه اي خردادماه 1400نسبت به خردادماه 1399

مشاهده آمار