دانشگاه رازی (کرمانشاه)


مدیر مسئول : بهرامی، ندا
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : کرمانشاه - کرمانشاه
نشانی پستی : باغ ابریشم، دانشگاه رازی کرمانشاه، ساختمان مرکزی، حوزه معاونت پژوهشی
صندوق پستی : ۶۷۱۴۹۶۷۳۴۶
تلفن : ۳۴۲۸۰۸۰۲ ، ۳۴۲۷۴۵۱۵ ، ۳۴۲۸۰۸۰۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳۹۸۰۶۰۳
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۳۴۲۷۴۵۱۶
شماره پروانه نشر : ۷۴۱۴ موقت
پست الکترونیکی : mchap_razi@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۳۹۳-۶۰۰],[۵۴۵۸-۶۰۰],[۹۳۴۲۶-۹۶۴],[۹۶۴۷۹-۹۶۴],[۹۹۹۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دانشگاه رازی (کرمانشاه)

فهرست كتاب های ناشر