صدرا


مدیر مسئول : مطهری، علی
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. ناصرخسرو، مقابل دارالفنون، ک. دکتر مسعود، پ. 7
صندوق پستی : ۱۱۱۵۶۱۴۴۶۵
تلفن : ۳۳۹۱۵۱۳۰ ، ۳۳۱۱۹۷۹۶ ، ۶۶۴۶۱۰۸۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳/۹۷/۰۷۲۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۳۱۱۹۷۹۶
شماره پروانه نشر : ۴ دائم
پست الکترونیکی : nashr_sadra@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۷۴۷-۶۰۰],[۶۷۸۹-۶۲۲],[۷۳۹۶-۶۲۲],[۹۵۵۸۳-۶۲۲],[۵۶۰۰-۹۶۴],[۷۲۹۹-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : صدرا

فهرست كتاب های ناشر