کار و دانشگاه


مدیر مسئول : قاسمی، سیداحمد
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : مازندران - ساری
نشانی پستی : خ. امیر مازندرانی، خ. شهید محسن پوته، ک. قمر بنی هاشم
صندوق پستی : ۴۸۱۸۶۹۷۸۸۴
تلفن : ۳۳۳۰۲۱۸۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳/۹۹/۱۲۱۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۳۳۰۲۱۸۵
شماره پروانه نشر : ۱۱۰۶۶ موقت
پست الکترونیکی : s_a_ghasemy@yahoo.com
وب سایت : http://www.pkad.ir
شناسه شابك : [۷۸۵۱-۶۰۰],[۹۴۰۷۹-۶۰۰],[۹۴۹۶۲-۶۰۰],[۶۵۸۱-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : کار و دانشگاه

فهرست كتاب های ناشر