لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (7)
تالیف (9)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سهم من از عاشقی
نويسنده:رمضانعلی کاوسی - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.08430922 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 400000 ریال - 4 -1691-03-600-978 انتخاب
2- سهم من از عاشقی
نويسنده:رمضانعلی کاوسی - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.08430922 - 306 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1399 - 450000 ریال - 4 -1691-03-600-978 انتخاب
3- سهم من از عاشقی
نويسنده:رمضانعلی کاوسی - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.08430922 - 382 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 4 -1691-03-600-978 انتخاب
4- سهم من از عاشقی
نويسنده:رمضانعلی کاوسی - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.08430922 - 386 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 400000 ریال - 4 -1691-03-600-978 انتخاب
5- سهم من از عاشقی
نويسنده:رمضانعلی کاوسی - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.08430922 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1399 - 4 -1691-03-600-978 انتخاب
6- سهم من از عاشقی
نويسنده:رمضانعلی کاوسی - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.08430922 - 302 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1399 - 450000 ریال - 4 -1691-03-600-978 انتخاب
7- سهم من از عاشقی
نويسنده:رمضانعلی کاوسی - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.08430922 - 306 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1399 - 4 -1691-03-600-978 انتخاب
8- سهم من از عاشقی
نويسنده:رمضانعلی کاوسی - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.08430922 - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 450000 ریال - 4 -1691-03-600-978 انتخاب
9- جامانده از رزم: خاطرات جانباز 70% حسینعلی صفایی
گردآورنده:محمدرضا بهرامی - بنی هاشم - دیویی: 955.0843092 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1400 - 350000 ریال - 5 -34-6435-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1