لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (55)
تالیف (66)
ترجمه (0)
تهران (65)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (61)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (66) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گامهای نخستین
نويسنده:ثمینه باغچه‌بان ؛ بازنويسي:شعله دولت‌آبادی ؛ بازنويسي:سیمین‌دخت مشکور - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1375 - 1600 ریال - انتخاب
2- گامهای نخستین
نويسنده:ثمینه باغچه‌بان ؛ بازنويسي:شعله دولت‌آبادی ؛ بازنويسي:سیمین‌دخت مشکور - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 372.21 - 48 صفحه - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1377 - 2700 ریال - 4 -177-432-964 انتخاب
3- گامهای نخستین
نويسنده:ثمینه باغچه‌بان ؛ بازنويسي:شعله دولت‌آبادی ؛ بازنويسي:سیمین‌دخت مشکور - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 372.21 - 48 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 16 سال 1389 - 14000 ریال - 4 -303-432-964-978 انتخاب
4- گامهای نخستین
نويسنده:ثمینه باغچه‌بان ؛ بازنويسي:شعله دولت‌آبادی ؛ بازنويسي:سیمین‌دخت مشکور - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 13 سال 1396 - 50000 ریال - 7 -399-432-964-978 انتخاب
5- گامهای نخستین
نويسنده:ثمینه باغچه‌بان ؛ بازنويسي:شعله دولت‌آبادی ؛ بازنويسي:سیمین‌دخت مشکور - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 372.21 - 52 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 23 سال 1396 - 50000 ریال - 0 -398-432-964-978 انتخاب
6- گامهای نخستین
نويسنده:ثمینه باغچه‌بان ؛ بازنويسي:شعله دولت‌آبادی ؛ بازنويسي:سیمین‌دخت مشکور - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 372.21 - 48 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1380 - 2900 ریال - 3 -303-432-964 انتخاب
7- گامهای نخستین
نويسنده:ثمینه باغچه‌بان ؛ بازنويسي:شعله دولت‌آبادی ؛ بازنويسي:سیمین‌دخت مشکور - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 372.21 - 48 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1383 - 5200 ریال - 1 -304-432-964 انتخاب
8- گامهای نخستین
نويسنده:ثمینه باغچه‌بان ؛ بازنويسي:شعله دولت‌آبادی ؛ بازنويسي:سیمین‌دخت مشکور - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 372.21 - 48 صفحه - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1378 - 2700 ریال - 1 -304-432-964 انتخاب
9- گامهای نخستین
نويسنده:ثمینه باغچه‌بان ؛ بازنويسي:شعله دولت‌آبادی ؛ بازنويسي:سیمین‌دخت مشکور - نشر لک‌لک - دیویی: 372.21 - 48 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 9000 ریال - 8 -57-8980-964 انتخاب
10- گامهای نخستین
نويسنده:ثمینه باغچه‌بان ؛ بازنويسي:شعله دولت‌آبادی ؛ بازنويسي:سیمین‌دخت مشکور - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - جلد 4 - رحلی - چاپ 1 سال 1370 - 500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7