لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (6)
تالیف (7)
ترجمه (0)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حمله هوایی به الولید (اچ - 3): انهدام انواع هواپیماها و تجهیزات موجود در مجموعه پایگاههای سه‌گانه الولید، معروف به اچ - 3
نويسنده:احمد مهرنیا - سوره مهر - دیویی: 955.08430922 - 262 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1393 - 99000 ریال - 3 -152-175-600-978 انتخاب
2- حمله هوایی به الولید (اچ - 3): انهدام انواع هواپیماها و تجهیزات موجود در مجموعه پایگاههای سه‌گانه الولید، معروف به اچ - 3
نويسنده:احمد مهرنیا - سوره مهر - دیویی: 955.08430922 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 22000 ریال - 3 -152-175-600-978 انتخاب
3- حمله هوایی به الولید (اچ - 3): انهدام انواع هواپیماها و تجهیزات موجود در مجموعه پایگاههای سه‌گانه الولید، معروف به اچ - 3
نويسنده:احمد مهرنیا - سوره مهر - دیویی: 955.08430922 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 65000 ریال - 3 -152-175-600-978 انتخاب
4- حمله هوایی به الولید (اچ - 3): انهدام انواع هواپیماها و تجهیزات موجود در مجموعه پایگاههای سه‌گانه الولید، معروف به اچ - 3
نويسنده:احمد مهرنیا - سوره مهر - دیویی: 955.08430922 - 244 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 36000 ریال - 5 -867-506-964-978 انتخاب
5- حمله هوایی به الولید (اچ - 3): انهدام انواع هواپیماها و تجهیزات موجود در مجموعه پایگاههای سه‌گانه الولید، معروف به اچ - 3
نويسنده:احمد مهرنیا - سوره مهر - دیویی: 955.08430922 - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 36000 ریال - 3 -152-175-600-978 انتخاب
6- حمله هوایی به الولید (اچ - 3): انهدام انواع هواپیماها و تجهیزات موجود در مجموعه پایگاههای سه‌گانه الولید، معروف به اچ - 3
نويسنده:احمد مهرنیا - سوره مهر - دیویی: 955.08430922 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1399 - 450000 ریال - 3 -152-175-600-978 انتخاب
7- حمله هوایی به الولید (اچ - 3): انهدام انواع هواپیماها و تجهیزات موجود در مجموعه پایگاههای سه‌گانه الولید، معروف به اچ - 3
نويسنده:احمد مهرنیا - سوره مهر - دیویی: 955.08430922 - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 42000 ریال - 3 -152-175-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1