لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5723)
چاپ مجدد (6430)
تالیف (6831)
ترجمه (5322)
تهران (9260)
شهرستان (2893)
كودك و نوجوان (12106)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (12153) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مرغ با فکر
مترجم:مصطفی ابوالقاسمی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - بیاضی - چاپ 12 سال 1366 - 100 ریال - انتخاب
2- مرغ با فکر
مترجم:مصطفی ابوالقاسمی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - بیاضی - چاپ 11 سال 1366 - 100 ریال - انتخاب
3- مرغ با فکر
مترجم:مصطفی ابوالقاسمی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 813 - 24 صفحه - بیاضی - چاپ 10 سال 1365 - 55 ریال - انتخاب
4- ماهی‌ها در خاک هم زندگی می‌کنند
نويسنده:مینا هنربخش - نشر مینا،هنربخش - دیویی: 8fa3.62 - 63 صفحه - چاپ 2 سال 1365 - 250 ریال - انتخاب
5- ماهیها و صیاد
نويسنده: جعفریان ؛ نقاش:ناصر آراسته - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 8fa3 - 17 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 120 ریال - انتخاب
6- مرغ ماهیخوار
بازنويسي:محمود نعیمی‌ذاکر - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 28 صفحه - بیاضی - چاپ 1 سال 1363 - 100 ریال - انتخاب
7- مرغ ماهیخوار
بازنويسي:محمود نعیمی‌ذاکر - خشایار - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1364 - 70 ریال - انتخاب
8- مرغ ماهیخوار
بازنويسي:حسین دستوم - خشایار - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1366 - 125 ریال - انتخاب
9- مرغ ماهیخوار
بازنويسي:حسین دستوم - خشایار - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1367 - 165 ریال - انتخاب
10- مرغ ماهیخوار: خرگوش زرنگ
بازنويسي:حسین دستوم - خشایار - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1364 - 70 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1216