لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (4)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آخرین شلیک (خاطرات کاظم فرامرزی)
تدوين:سیدقاسم یاحسینی - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.0843092 - 202 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 20000 ریال - 8 -332-506-964-978 انتخاب
2- آخرین شلیک (خاطرات کاظم فرامرزی)
تدوين:سیدقاسم یاحسینی - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.0843092 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1399 - 370000 ریال - 8 -332-506-964-978 انتخاب
3- آخرین شلیک (خاطرات کاظم فرامرزی)
تدوين:سیدقاسم یاحسینی - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.0843092 - 202 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 8 -332-506-964-978 انتخاب
4- آخرین شلیک (خاطرات کاظم فرامرزی)
تدوين:سیدقاسم یاحسینی - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.0843092 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 35000 ریال - 8 -332-506-964-978 انتخاب
5- آخرین شلیک (خاطرات کاظم فرامرزی)
تدوين:سیدقاسم یاحسینی - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.0843092 - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 19500 ریال - 8 -332-506-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1