لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(634)
چاپ مجدد (964)
تالیف (1594)
ترجمه (4)
تهران (1485)
شهرستان (113)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (282)

تعداد یافت شده (1598) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- متن کامل قانون تجارت با اصلاحات جدید
- گنج دانش - دیویی: 346.5507 - 208 صفحه - جیبی - چاپ 5 سال 1368 - 200 ریال - انتخاب
2- متن کامل قانون تجارت
نويسنده:محمد امین - خورشید - دیویی: 346.5507 - 240 صفحه - جیبی - چاپ 4 سال 1368 - 300 ریال - انتخاب
3- مجموعه‌ی ‌کامل قوانین و مقررات تجارت با آخرین اصلاحات
تدوين:فرج‌الله قربانی - فردوسی - دیویی: 346.5507 - 264 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 400 ریال - انتخاب
4- مجموعه کامل قوانین و مقررات تجارت
نويسنده:فرج‌الله قربانی - فردوسی - دیویی: 346.5507 - 272 صفحه - جیبی - چاپ 1 سال 1367 - 400 ریال - انتخاب
5- قانون تجارت بانضمام قانون صدورچک آئین نامه تنظیم دفاتر قانونی ...
گردآورنده:عبدالحسین مجردی - عبدالحسین مجردی - دیویی: 346.5507 - 279 صفحه - جیبی - چاپ 1 سال 1362 - 220 ریال - انتخاب
6- حقوق تجارت
نويسنده:محمود عرفانی - جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی)، بخش فرهنگی - دیویی: 346.5507 - 536 صفحه - جلد 1 - رقعی - چاپ 1 سال 1365 - 850 ریال - انتخاب
7- حقوق تجارت (جلد1): اعمال تجارتی دفاترتجارتی برات سفته چک
نويسنده:محمود عرفانی - جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی)، بخش فرهنگی - دیویی: 346.5507 - 536 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1366 - 850 ریال - انتخاب
8- حقوق تجارت
نويسنده:محمود عرفانی - جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی)، بخش فرهنگی - دیویی: 346.5507 - 240 صفحه - جلد 2 - رقعی - چاپ 2 سال 1366 - 420 ریال - انتخاب
9- حقوق تجارت (جلد 2) شرکتهای سهامی عام و خاص
نويسنده:محمود عرفانی - جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی)، بخش فرهنگی - دیویی: 346.5507 - 256 صفحه - جلد 2 - رقعی - چاپ 3 سال 1367 - 420 ریال - انتخاب
10- حقوق تجارت: اعمال تجارتی - تجار - دفاتر تجارتی - قرارداد حمل و نقل - برات - سفته - چک
نويسنده:محمود عرفانی - جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی)، بخش فرهنگی - دیویی: 346.5507 - 532 صفحه - جلد 10 - رقعی - چاپ 4 سال 1367 - 850 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 160