لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (42)
تالیف (32)
ترجمه (18)
تهران (50)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (14)

تعداد یافت شده (50) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:محسن قرائتی - دادستان،کتاب آوا،میثاق عدالت - دیویی: 346.5507 - 1030 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1389 - 135000 ریال - 0 -0-91316-600-978 انتخاب
2- قراردادهای تجاری بین‌المللی انتقال فناوری
نويسنده:مصطفی ماندگار ؛ مقدمه:بهروز اخلاقی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - دیویی: 343.074 - 582 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 350000 ریال - 6 -27-7077-600-978 انتخاب
3- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:محسن قرائتی - دادستان،کتاب آوا،میثاق عدالت - دیویی: 346.5507 - 1030 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1389 - 135000 ریال - 0 -0-91316-600-978 انتخاب
4- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:محسن قرائتی - دادستان،کتاب آوا - دیویی: 346.5507 - 1024 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 10 سال 1391 - 250000 ریال - 0 -0-91316-600-978 انتخاب
5- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:محسن قرائتی - دادستان،کتاب آوا - دیویی: 346.5507 - 1084 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 21 سال 1398 - 550000 ریال - 2 -6-91316-600-978 انتخاب
6- حقوق اتحادیه‌ی اروپا
نويسنده:مایک کاتبرت ؛ مترجم:بهروز اخلاقی ؛ مترجم:وحید اشتیاق - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - دیویی: 341.2422 - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 9500 ریال - 7 -4-92463-964 انتخاب
7- حقوق تجارت بین‌الملل
نويسنده:کلایو.ام. اشمیتوف ؛ مترجم:بهروز اخلاقی ؛ مترجم:فرهاد امام - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 343.41087 - 706 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 95500 ریال - 9 -365-459-964-978 انتخاب
8- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:محسن قرائتی - دادستان،کتاب آوا - دیویی: 346.5507 - 1086 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 24 سال 1399 - 550000 ریال - 2 -6-91316-600-978 انتخاب
9- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:محسن قرائتی - میثاق عدالت - دیویی: 346.5507 - 1024 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1384 - 82000 ریال - انتخاب
10- اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی (2010)
مترجم:بهروز اخلاقی ؛ مترجم:فرهاد امام - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - دیویی: 340.92 - 812 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 850000 ریال - 6 -14-7077-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5