لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (72)
تالیف (84)
ترجمه (5)
تهران (88)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (64)

تعداد یافت شده (89) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای زبانهای باستانی ایران: متن
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 4fa0.0007 - 272 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 11000 ریال - 7 -174-459-964 انتخاب
2- دستور تاریخی زبان فارسی
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 4fa5 - 484 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 25000 ریال - 964-459-164-X انتخاب
3- تاریخ زبان فارسی
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 4fa5 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 5400 ریال - انتخاب
4- دستور تاریخی مختصر زبان فارسی
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 4fa5 - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 4000 ریال - 1 -308-459-964 انتخاب
5- دستور تاریخی زبان فارسی
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 4fa5 - 496 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1389 - 57000 ریال - 8 -164-459-964-978 انتخاب
6- راهنمای زبانهای باستانی ایران: متن
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 4fa0.01 - 256 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1398 - 230000 ریال - 6 -0426-02-600-978 انتخاب
7- تاریخ مختصر زبان فارسی
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - طهوری - دیویی: 4fa0.9 - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 9000 ریال - 5 -09-6414-964 انتخاب
8- راهنمای زبانهای باستانی ایران: متن
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 4fa0.01 - 262 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 18500 ریال - 7 -174-459-964 انتخاب
9- ریشه‌شناسی (اتیمولوژی)
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - ققنوس - دیویی: 4fa2 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 20000 ریال - 1 -045-311-964-978 انتخاب
10- تاریخ زبان فارسی
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 4fa0.9 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1393 - 75000 ریال - 6 -885-530-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9