لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- داستان گل سرخ
نويسنده:محمود برآبادی ؛ نقاش:حسین ماستیانی - چاپخش - دیویی: 8fa3.62 - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
2- آتش زیر خاکستر
نويسنده:محمود برآبادی ؛ نقاش:حسین ماستیانی - چاپخش - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1