لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(67)
چاپ مجدد (388)
تالیف (455)
ترجمه (0)
تهران (455)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (447)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (455) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جشن پایان دوره آمادگی: مروری بر آموخته‌ها، آگاهیها و دانشهای پیش از دبستان
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا ؛ نقاش:مازیار صفایی‌دیبا - نشر سیب - دیویی: 372.21 - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 8500 ریال - 7 -61-6413-964 انتخاب
2- آشنایی با شکلها
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا ؛ نقاش:مازیار صفایی‌دیبا - نشر سیب - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 10 سال 1384 - 3500 ریال - 3 -29-6413-964 انتخاب
3- کودک و فعالیتهای ساده ریاضی
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا ؛ نقاش:مازیار صفایی‌دیبا - نشر سیب - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 14 سال 1384 - 3500 ریال - 964-6413-03-X انتخاب
4- کودک و ریاضیات
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا ؛ نقاش:مازیار صفایی‌دیبا - نشر همکلاسی - دیویی: 510 - 24 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 27 سال 1384 - 4000 ریال - 7 -04-5994-964 انتخاب
5- چه شکلی، چه اسمی
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا ؛ نقاش:مازیار صفایی‌دیبا - پیام قلم - دیویی: 372.21 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1384 - 3500 ریال - 5 -3-90354-964 انتخاب
6- درک مفاهیم ساده
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا ؛ نقاش:مازیار صفایی‌دیبا - نشر سیب - دیویی: 372.21 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1384 - 3500 ریال - 0 -11-6413-964 انتخاب
7- ریاضیات پیش از دبستان
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا ؛ نقاش:مازیار صفایی‌دیبا - پیام قلم - دیویی: 372.21 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1384 - 4000 ریال - 0 -0-90354-964 انتخاب
8- اندازه‌ها: شناخت مفاهیم اولیه ریاضی
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا ؛ نقاش:مازیار صفایی‌دیبا - نرگس - دیویی: 372.21 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 3500 ریال - 2 -15-6891-964 انتخاب
9- جهان کودک ... درباره علوم: بدن من
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا ؛ نقاش:مازیار صفایی‌دیبا - نرگس - دیویی: 372.21 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 3500 ریال - 9 -17-6891-964 انتخاب
10- Read. draw. colour: workbook
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا ؛ نقاش:مازیار صفایی‌دیبا - نشر همکلاسی - دیویی: 428.24 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1385 - 3 -06-5994-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 46