لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (68)
تالیف (1)
ترجمه (76)
تهران (76)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (77) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حضور در وضعیت صفر: راز نهایی محدودیت صفر در جست و جوی معجزات با هواوپونوپونو
نويسنده:جو ویتال ؛ مترجم:مژگان جمالی ؛ ويراستار:آزاده فرزادفر - کتیبه پارسی - دیویی: 291.4 - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 350000 ریال - 5 -2-99700-600-978 انتخاب
2- حضور در وضعیت صفر: راز نهایی محدودیت صفر در جست و جوی معجزات با هواوپونوپونو
نويسنده:جو ویتال ؛ مترجم:مژگان جمالی ؛ ويراستار:آزاده فرزادفر - کتیبه پارسی - دیویی: 291.4 - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 450000 ریال - 5 -2-99700-600-978 انتخاب
3- محدودیت صفر: روش اسرارآمیز بومیان هاوایی برای دستیابی به فراوانی، سلامتی، آرامش و فراتر از اینها ...
نويسنده:جو ویتال ؛ نويسنده:ایهالیا‌کالا هولن ؛ مترجم:مژگان جمالی - کتیبه پارسی - دیویی: 291.4 - 324 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 22 سال 1398 - 430000 ریال - 3 -9-96519-600-978 انتخاب
4- محدودیت صفر: روش اسرارآمیز بومیان هاوایی برای دستیابی به فراوانی، سلامتی، آرامش و فراتر از اینها ...
نويسنده:جو ویتال ؛ نويسنده:ایهالیا‌کالا هولن ؛ مترجم:مژگان جمالی - کتیبه پارسی - دیویی: 291.4 - 324 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 25 سال 1398 - 430000 ریال - 3 -9-96519-600-978 انتخاب
5- حضور در وضعیت صفر: راز نهایی محدودیت صفر در جست و جوی معجزات با هواوپونوپونو
نويسنده:جو ویتال ؛ مترجم:مژگان جمالی ؛ ويراستار:آزاده فرزادفر - کتیبه پارسی - دیویی: 291.4 - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1398 - 450000 ریال - 5 -2-99700-600-978 انتخاب
6- محدودیت صفر: روش اسرارآمیز بومیان هاوایی برای دستیابی به فراوانی، سلامتی، آرامش و فراتر از اینها ...
نويسنده:جو ویتال ؛ نويسنده:ایهالیا‌کالا هولن ؛ مترجم:مژگان جمالی - کتیبه پارسی - دیویی: 291.4 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1398 - 330000 ریال - 3 -9-96519-600-978 انتخاب
7- محدودیت صفر: روش اسرارآمیز بومیان هاوایی برای دستیابی به فراوانی، سلامتی، آرامش و فراتر از اینها ...
نويسنده:جو ویتال ؛ نويسنده:ایهالیا‌کالا هولن ؛ مترجم:مژگان جمالی - کتیبه پارسی - دیویی: 291.4 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 280000 ریال - 3 -9-96519-600-978 انتخاب
8- محدودیت صفر: روش اسرارآمیز بومیان هاوایی برای دستیابی به فراوانی، سلامتی، آرامش و فراتر از اینها ...
نويسنده:جو ویتال ؛ نويسنده:ایهالیا‌کالا هولن ؛ مترجم:مژگان جمالی - کتیبه پارسی - دیویی: 291.4 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 31 سال 1399 - 430000 ریال - 3 -9-96519-600-978 انتخاب
9- حضور در وضعیت صفر: راز نهایی محدودیت صفر در جست و جوی معجزات با هواوپونوپونو
نويسنده:جو ویتال ؛ مترجم:مژگان جمالی ؛ ويراستار:آزاده فرزادفر - کتیبه پارسی - دیویی: 291.4 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1399 - 450000 ریال - 5 -2-99700-600-978 انتخاب
10- اصول سخنرانی و فن بیان به روش TED برای سخنرانی در جمع
نويسنده:کریس اندرسون ؛ مترجم:مژگان جمالی ؛ ويراستار:علی عزیزی - کتیبه پارسی - دیویی: 808.51 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 450000 ریال - 1 -19-6672-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8