لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (24)
تالیف (26)
ترجمه (0)
تهران (25)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:محسن قرائتی - دادستان،کتاب آوا - دیویی: 346.5507 - 1074 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 22 سال 1398 - 550000 ریال - 2 -6-91316-600-978 انتخاب
2- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:محسن قرائتی - دادستان،کتاب آوا،میثاق عدالت - دیویی: 346.5507 - 1030 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1389 - 135000 ریال - 0 -0-91316-600-978 انتخاب
3- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:محسن قرائتی - دادستان،کتاب آوا - دیویی: 346.5507 - 1024 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 10 سال 1391 - 250000 ریال - 0 -0-91316-600-978 انتخاب
4- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:محسن قرائتی - دادستان،کتاب آوا - دیویی: 346.5507 - 1086 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 26 سال 1399 - 550000 ریال - 2 -6-91316-600-978 انتخاب
5- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:محسن قرائتی - خلیج فارس - دیویی: 346.5507 - 1024 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1381 - 70000 ریال - 7 -5-91823-964 انتخاب
6- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:محسن قرائتی - میثاق عدالت،راه نوین،تمثیل - دیویی: 346.5507 - 1030 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 7 سال 1387 - 98000 ریال - انتخاب
7- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:محسن قرائتی - میثاق عدالت - دیویی: 346.5507 - 1024 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1385 - 82000 ریال - انتخاب
8- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:محسن قرائتی - انتشارات‌ خلیج ‌فارس - دیویی: 346.5507 - 1032 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1383 - 70000 ریال - 7 -5-91823-964 انتخاب
9- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:محسن قرائتی - دادستان،کتاب آوا - دیویی: 346.5507 - 1024 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 11 سال 1392 - 300000 ریال - 0 -0-91316-600-978 انتخاب
10- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:محسن قرائتی - دادستان،کتاب آوا،میثاق عدالت - دیویی: 346.5507 - 1026 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1390 - 140000 ریال - 0 -0-91316-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3