لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (65)
تالیف (16)
ترجمه (77)
تهران (93)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (93)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (93) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: کشته مرده‌ی موفقیت
نويسنده:لینکلن پیرس ؛ مترجم:نسترن فتحی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 813.6 - 220 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1397 - 210000 ریال - 4 -18-8111-600-978 انتخاب
2- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: اعجوبه‌ی کلاس
نويسنده:لینکلن پیرس ؛ مترجم:نسترن فتحی - پرتقال - دیویی: 813.6 - 216 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 17 سال 1397 - 210000 ریال - 2 -12-8111-600-978 انتخاب
3- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: اعجوبه‌ی کلاس
نويسنده:لینکلن پیرس ؛ مترجم:نسترن فتحی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 813.6 - 214 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 25 سال 1398 - 390000 ریال - 2 -12-8111-600-978 انتخاب
4- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: اعجوبه‌ی کلاس
نويسنده:لینکلن پیرس ؛ مترجم:نسترن فتحی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 813.6 - 212 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 26 سال 1398 - 390000 ریال - 2 -12-8111-600-978 انتخاب
5- بیگ ‌نیت، دردسرساز تمام عیار: خوش‌بیار محل
نويسنده:لینکلن پیرس ؛ مترجم:نسترن فتحی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 813.6 - 216 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1397 - 210000 ریال - 7 -17-8111-600-978 انتخاب
6- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: اعجوبه‌ی کلاس
نويسنده:لینکلن پیرس ؛ مترجم:نسترن فتحی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 813.6 - 216 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 150000 ریال - 2 -12-8111-600-978 انتخاب
7- بیگ ‌نیت، دردسرساز تمام عیار: خوش‌بیار محل
نويسنده:لینکلن پیرس ؛ مترجم:نسترن فتحی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 813.6 - 220 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1396 - 170000 ریال - 7 -17-8111-600-978 انتخاب
8- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: کشته‌مرده‌ی موفقیت
نويسنده:لینکلن پیرس ؛ مترجم:نسترن فتحی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 813.6 - 218 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1398 - 350000 ریال - 4 -18-8111-600-978 انتخاب
9- موجودات حال به هم زن: کرم
نويسنده:الیز گراول ؛ مترجم:نسترن فتحی - چشمه - دیویی: 813 - 26 صفحه - (در7جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 140000 ریال - 4 -0087-01-622-978 انتخاب
10- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: اعجوبه‌ی کلاس
نويسنده:لینکلن پیرس ؛ مترجم:نسترن فتحی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 813.6 - 216 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 23 سال 1398 - 350000 ریال - 2 -12-8111-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10