لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (26)
تالیف (38)
ترجمه (0)
تهران (33)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (38) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:محسن قرائتی - دادستان،کتاب آوا - دیویی: 346.5507 - 1030 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1390 - 140000 ریال - 0 -0-91316-600-978 انتخاب
2- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محسن قرائتی ؛ نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی - خلیج فارس - دیویی: 346.5507 - 1004 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 45000 ریال - 7 -5-91823-964 انتخاب
3- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:محسن قرائتی - دادستان،کتاب آوا،میثاق عدالت - دیویی: 346.5507 - 1030 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1389 - 135000 ریال - 0 -0-91316-600-978 انتخاب
4- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:محسن قرائتی - دادستان،کتاب آوا - دیویی: 346.5507 - 1024 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 8 سال 1391 - 180000 ریال - 0 -0-91316-600-978 انتخاب
5- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:محسن قرائتی - دادستان،کتاب آوا - دیویی: 346.5507 - 1086 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 25 سال 1399 - 550000 ریال - 2 -6-91316-600-978 انتخاب
6- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:محسن قرائتی - دادستان،کتاب آوا،میثاق عدالت - دیویی: 346.5507 - 1030 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1389 - 135000 ریال - 0 -0-91316-600-978 انتخاب
7- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:محسن قرائتی - انتشارات‌ خلیج ‌فارس - دیویی: 346.5507 - 1032 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1383 - 70000 ریال - 7 -5-91823-964 انتخاب
8- تجارت الکترونیک
نويسنده:مجتبی شجاعی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:مهدی جهانتیغی - تفتان - دیویی: 381.142 - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 17500 ریال - 5 -7-95711-964 انتخاب
9- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:محسن قرائی - دادستان،کتاب آوا - دیویی: 346.5507 - 1084 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 27 سال 1399 - 950000 ریال - 2 -6-91316-600-978 انتخاب
10- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:محسن قرائتی - میثاق عدالت - دیویی: 346.5507 - 1024 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1385 - 82000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4