لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (10)
تالیف (12)
ترجمه (0)
تهران (12)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آمار و احتمال (2)
نويسنده:مسعود نیکوکار ؛ نويسنده:محمود چلویان - گسترش علوم پایه - دیویی: 519.5 - 342 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 170000 ریال - 9 -038-490-964-978 انتخاب
2- آمار و احتمال (1)
نويسنده:مسعود نیکوکار ؛ نويسنده:محمود چلویان - گسترش علوم پایه - دیویی: 519.5 - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 28000 ریال - 4 -09-6811-964 انتخاب
3- آمار و احتمال (1)
نويسنده:مسعود نیکوکار ؛ نويسنده:محمود چلویان - گسترش علوم پایه - دیویی: 519.5 - 406 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1391 - 130000 ریال - 6 -09-6811-964-978 انتخاب
4- آمار و احتمال (1)
نويسنده:مسعود نیکوکار ؛ نويسنده:محمود چلویان - گسترش علوم پایه - دیویی: 519.5 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1389 - 84000 ریال - 6 -09-6811-964-978 انتخاب
5- آمار و احتمال (1)
نويسنده:مسعود نیکوکار ؛ نويسنده:محمود چلویان - گسترش علوم پایه - دیویی: 519.5 - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 57000 ریال - 4 -09-6811-964 انتخاب
6- آمار و احتمال (1)
نويسنده:مسعود نیکوکار ؛ نويسنده:محمود چلویان - فرناز - دیویی: 519.5076 - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 16500 ریال - 4 -09-6811-964 انتخاب
7- آمار و احتمال 1
نويسنده:مسعود نیکوکار ؛ نويسنده:محمود چلویان - گسترش علوم پایه - دیویی: 519.5 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1400 - 750000 ریال - 6 -09-6811-964-978 انتخاب
8- آمار و احتمال (1)
نويسنده:مسعود نیکوکار ؛ نويسنده:محمود چلویان - گسترش علوم پایه - دیویی: 519.5 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1387 - 80000 ریال - 4 -09-6811-964 انتخاب
9- آمار و احتمال (1)
نويسنده:مسعود نیکوکار ؛ نويسنده:محمود چلویان - فرناز - دیویی: 519.5076 - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 24000 ریال - 4 -09-6811-964 انتخاب
10- آمار و احتمال (1)
نويسنده:مسعود نیکوکار ؛ نويسنده:محمود چلویان - گسترش علوم پایه - دیویی: 519.5 - 402 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 46000 ریال - 4 -09-6811-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2