لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (5)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شیر پروانه‌ای
نويسنده:مایکل مورپرگو ؛ مترجم:محمود سیف‌امیرحسینی ؛ مترجم:ترانه وفایی - او - دیویی: 823.914 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 35000 ریال - 4 -7-91021-600-978 انتخاب
2- شیر پروانه‌ای
نويسنده:مایکل مورپرگو ؛ مترجم:محمود سیف‌امیرحسینی ؛ مترجم:ترانه وفایی - او - دیویی: 823.914 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 35000 ریال - 4 -7-91021-600-978 انتخاب
3- شیر پروانه‌ای
نويسنده:مایکل مورپرگو ؛ مترجم:محمود سیف‌امیرحسینی ؛ مترجم:ترانه وفایی - او - دیویی: 823.914 - 95 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 240000 ریال - 4 -7-91021-600-978 انتخاب
4- شیر پروانه‌ای
نويسنده:مایکل مورپرگو ؛ مترجم:محمود سیف‌امیرحسینی ؛ مترجم:ترانه وفایی - او،نیاسا - دیویی: 823.914 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 35000 ریال - 4 -7-91021-600-978 انتخاب
5- شیر پروانه‌ای
نويسنده:مایکل مورپرگو ؛ مترجم:محمود سیف‌امیرحسینی ؛ مترجم:ترانه وفایی - او،نیاسا - دیویی: 823.914 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 70000 ریال - 4 -7-91021-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1