لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (13)
تهران (13)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (13)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شیر پروانه‌ای
نويسنده:مایکل مورپرگو ؛ مترجم:محمود سیف‌امیرحسینی ؛ مترجم:ترانه وفایی - او،نیاسا - دیویی: 823.914 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 35000 ریال - 4 -7-91021-600-978 انتخاب
2- شیر پروانه‌ای
نويسنده:مایکل مورپرگو ؛ مترجم:محمود سیف‌امیرحسینی ؛ مترجم:ترانه وفایی - او - دیویی: 823.914 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 35000 ریال - 4 -7-91021-600-978 انتخاب
3- فرازمینی‌ها در مزرعه‌ی مادپادل
نويسنده:مایکل مورپرگو ؛ مترجم:نگار ابراهیمی‌فرد ؛ ويراستار:شو راینر - نگارگران - دیویی: 823.914 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 4 -0-99815-622-978 انتخاب
4- پسر مزرعه
نويسنده:مایکل مورپرگو ؛ مترجم:پروین علی‌پور - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 823.914 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 8000 ریال - 8 -590-445-964 انتخاب
5- سایه
نويسنده:مایکل مورپرگو ؛ مترجم:زهرا شریف ؛ ويراستار:مهری ابراهیمی‌فرد - نگارگران - دیویی: 823.914 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 250000 ریال - 7 -9-99815-622-978 انتخاب
6- شیر پروانه‌ای
نويسنده:مایکل مورپرگو ؛ مترجم:محمود سیف‌امیرحسینی ؛ مترجم:ترانه وفایی - او - دیویی: 823.914 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 35000 ریال - 4 -7-91021-600-978 انتخاب
7- شیر پروانه‌ای
نويسنده:مایکل مورپرگو ؛ مترجم:محمود سیف‌امیرحسینی ؛ مترجم:ترانه وفایی - او - دیویی: 823.914 - 95 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 240000 ریال - 4 -7-91021-600-978 انتخاب
8- رویای آزادی
نويسنده:مایکل مورپرگو ؛ مترجم: گروه پژوهش دیبایه - دیبایه - دیویی: 153.1 - 46 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1400 - 420000 ریال - 0 -421-212-600-978 انتخاب
9- آخرین شانس ملوس
نويسنده:مایکل مورپرگو ؛ مترجم:بهناز ابراهیمی‌فرد ؛ ويراستار:شو راینر - نگارگران - دیویی: 823.914 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 1 -1-99815-622-978 انتخاب
10- سرباز پیسفول
نويسنده:مایکل مورپرگو ؛ مترجم:ستاره پورعبدالله - او - دیویی: 823.914 - 210 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 240000 ریال - 9 -63-5810-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2